Back to top

Faculty Search Committee

05/09/2020

ZJU:

·         LI Erping

·         Philip Krein

·         XIAO Yan

·         MA Hao

·         CHEN Hongsheng

·         LYU Chao Feng

·         JU Bin Feng

 

 

UIUC:

·        Ravishankar Iyer

·         Jianming Jin 

·         Chia-Fon Lee 

·         James (Jim) LaFave